4.10.2012MAIL – ART
AIXÒ ÈS UN CIRC!!  ESTO ES UN CIRCO!!  THIS IS A CIRCUS!!
Curated by Katia Muñoz

BASES

ENGLISH

International Convocation sponsored by the Barceloneta Civic Centre about the circus and their world.

Participants: Open to All

Technique: Free.

Original pieces in painting, printmaking, collage, drawing, photography, mixedmedia, etc.

Format: 10 x 15 cm.Receiving works until November 20, 2012 to:


Juan Carlos Regidor
Barceloneta Civic Center
C/ Conreria 1-9 . 08003 - Barcelona / Spain Send JPG images circmailart@gmail.comThe exhibition will be held in NOVEMBER 22 , 2012 CCBarceloneta

And in the online gallery on facebook  
Terms: no selection, no prizes, will not be returned.

CATALÀ

Convocatòria internacional promoguda des del Centre Cívic Barceloneta sobre el circ i el seu mon.
Participants: Oberta per a Tothom
Tècnica: Lliure.

Peces originals en pintura, gravat, collage, dibuix, fotografia, mix mitjana, etc

Format:: 10 x 15 cm.Recepció d'obres fins 20 novembre 2012 a:

Juan Carlos Regidor
Centre Cívic Barceloneta
C / Conreria 1-9 08003 - Barcelona /Espanya.Enviar imatges JPG a circmailart@gmail.comL'exposició es realitzarà en el CCBarceloneta al 22 de Novembre de 2012

I a la galeria en línia a Facebook: MailArt Això És Un CircTermes: no hi ha selecció, no hi ha premis, no seran retornats.
ESPAÑOL

Convocatoria Internacional  promovida por el Centro Cívico Barceloneta sobre el circo y su mundo.

Participantes :  Abierta para Todos
Técnica : Libre.
Piezas originales en pintura, grabado, collage, dibujo, fotografía , mix media , etc
Formato: : 10 x 15 cm.

Recepción de obras hasta  20 de Noviembre de 2012 a:

Juan Carlos Regidor
Centro Cívico Barceloneta
C/ Conreria 1-9 08003 Barcelona / España


Enviar imágenes JPG a circmailart@gmail.com


La exposición se realizará en el  CCBarceloneta el 22 de Noviembre de 2012

Y en la galería on line en facebook MailArt Això És Un Circ

Términos: no hay selección , no hay premios, no serán devueltos.